Často kladené otázky

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky odpovede na vaše otázky.

Poistné vo výške poistného za poistné obdobie je potrebné uhradiť v lehote splatnosti na účet poisťovne SK59 0200 0000 0000 0546 0858. Variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy.

Informáciu o stave platieb si preveríte po prihlásení do klientskej zóny. Ak nemáte zriadenú klientsku zónu, zaregistrujte sa tu: https://www.partnersgroup.sk/portal.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť:

alebo

  • vyplnením formulára Hlásenie poistnej udalosti, ktorý nájdete na webovom sídle poisťovne v časti DOKUMENTY/Hlásenie poistnej udalosti ajeho zaslaním:
    • elektronicky na e-mailovú adresu: poistnaudalost@partnerspoistovna.sk,
    • poštou/osobne na adresu sídla poisťovne.

Spolu s hlásením poistnej udalosti je potrebné doložiť všetky potrebné doklady, ktoré nájdete na webovom sídle poisťovne v časti HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI.

Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť bez zbytočného odkladu po jej vzniku.