Dokumenty

Rýchly a pohodlný prístup k informáciám a dokumentom.

Všetko čo potrebujete nájdete prehľadne zoradené na našej stránke v sekcii Dokumenty. Nájdete tu všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky, ale aj dokumenty na stiahnutie, ktoré Vám pomôžu v prípade, že s nami chcete komunikovať prostredníctvom stiahnutého formulára.

Poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky
Archív všeobecných poistných podmienok
Verejné prísľuby
Predzmluvné informácie

Pravidlá na výplatu finančných prostriedkov

Pravidlá na výplatu finančných prostriedkov z poistnej zmluvy uzavretej zaplatením poistného a s tým súvisiaca identifikácia a overenie identifikácie klienta.

PARTNERS poisťovňa, a. s., je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorého zmysle je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1 000 €.

Pravidlá identifikácie a overovania identifikácie klienta našej spoločnosti sú v nižšie uvedených prípadoch nasledujúce:

Vrátenie preplatku z bežného poistného poistníkovi
Limit Identifikácia, overenie identifikácie Spôsob výplaty
do 999,99 € nie je potrebná na akýkoľvek účet
1000 – 4999,99 € nie je potrebná účet, z ktorého bolo platené poistné
finančný agent PARTNERS GROUP SK, zamestnanec poisťovne, notár / matrika na iný účet ako účet, z ktorého bolo platené poistné za predchádzajúce obdobie jedného roka
5000 € a viac notár / matrika na akýkoľvek účet
Výplata poistného plnenia poistenej osobe
Limit Identifikácia, overenie identifikácie Spôsob výplaty
do 999,99 € nie je potrebná na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti
1000 – 4999,99 € finančný agent PARTNERS GROUP SK, zamestnanec poisťovne, notár/matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti
5 000 € a viac notár / matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti
Výplata poistného plnenia oprávnenej osobe/zákonnému zástupcovi
Limit Identifikácia, overenie identifikácie Spôsob výplaty
do 999,99 € nie je potrebná na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti / adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby / zákonného zástupcu
1000 – 4999,99 € finančný agent PARTNERS GROUP SK, zamestnanec poisťovne, notár/matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti / adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby / zákonného zástupcu
5 000 € a viac notár / matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti / adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby / zákonného zástupcu

Dokumenty na stiahnutie

Povinne zverejňované informácie

Ako uhradiť platby poistného

Platby poistného môžete uhradiť podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve prevodom na náš bankový účet
Pri platbe poistného nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo poistnej zmluvy.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK59 0200 0000 0000 0546 0858